Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Çalışmalarım

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Kılıç, Remzi, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Gelişmeler”, Bilig Dergisi, S. 9, Ankara, Bahar 1999, ss. 115-131; (Bilig; Cambridge Scientific Abstracts’ın Sociological Abstracts Managing Editörlüğü ve London School of Economics’in İnternational Bibliography of the Social Sciences tarfından düzenli olarak taranmakta ve İngilizce özetleri “Online Services”lerinde yer almaktadır).
 2. Kılıç, Remzi, “Osmanlı Padişahı III. Murad ve Özbek Hükümdarı II. Abdullah Han Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması”, Bilig Dergisi, S. 10, Ankara, Yaz 1999, ss. 49-59.
 3. Kılıç, Remzi, “Osmanlı Türkiyesi’nde Azınlık Okulları (XIX. Yüzyıl)”, Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, Mart 1999, ss. 151-159.
 4. Kılıç, Remzi, “Osmanlı-Özbek Siyasi İlişkileri (1530-1555)”, Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 437, Ankara, Eylül 1999, ss. 523-534.
 5. Kılıç, Remzi, “Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle İdari Konumu”, Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 441, Ankara, Ocak 2000, ss. 18-31.
 6. Kılıç, Remzi, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu’da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler”, Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 442, Ankara, Şubat 2000, ss. 85-102.
 7. Kılıç, Remzi, “XVI. Asrın İkinci Yarısına Doğru Rusların Türk İllerinden Kazan ve Astarhan’ı İşgal Etmeleri”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 454, Ankara, Şubat 2001, ss. 90-96.
 8. Kılıç, Remzi, “Osmanlı Devleti’nde Medreseler”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 456, Ankara, Nisan 2001, ss. 205-216.
 9. Kılıç, Remzi, “Osmanlı-İran Arasında Kasr-ı Şirin Barış Antlaşması (1639)”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 460, Ankara, Ağustos 2001, ss. 479-493.
 10. Kılıç, Remzi, “Yavuz Sultan Selim Devri (1512-1520) Osmanlı-Özbek Münasebetleri”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 1, Bişkek-Kırgızistan, 2001, ss. 88-102.
 11. Kılıç, Remzi, “Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Niğde, Bahar 2006, ss. 327-342.
 12. Kılıç, Remzi, “Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Sorunlar”, Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, S. 4, Ankara, Mart 2006, ss. 50-59.
 13. Kılıç, R. Dolmaz M. (2017) “Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3 (1) ss. 42-59

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Kılıç, Remzi, “Trabzon Valisi Şehzade Selim ve Faaliyetleri”, II. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih -Dil- Edebiyat Sempozyumu, (3-5 Mayıs 2001), Trabzon, 2001, C. I, ss. 99-115.
 2. Kılıç, Remzi, “Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı Devleti’ne Katılması”, I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2004), Diyarbakır, 2004, ss. 575-589.
 3. Kılıç, Remzi, “Musul Vilayeti Tarihi Coğrafyası ve 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İdari Yapısı”, İkinci Ortadoğu Sempozyumu, (Dünden Bugüne Irak), (27-29 Mayıs 2004), Elazığ, 2006, C. II, ss. 393-405.
 4. Kılıç, Remzi, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetiminde Ermeni Okulları ve Faaliyetleri”, Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşama Sanatı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (20- 22 Nisan 2006), Kayseri, 2007, C. IV, ss. 77-88.
 5. KILIÇ, Remzi, “Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri”, 19. YÜZYIL’DA BÜYÜK DEVLETLERİN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, Erciyes Üniversitesi, (22-24 Mayıs 2008), Kayseri, 2009, C. IV, ss. 61-80.
 6. KILIÇ, Remzi, “Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Meseleler”, EURASIAN SOCIETIES WITH REGARD TO GLOBALIZATION, “Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları Konferansı”, International Atatürk Alatoo Unıversıty, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 March 2006, Bişkek, 2006, ss. 75-85

Uluslararası Kongrelerde Konuşmacı- Katılımcı Bildiri ile:

 1. KILIÇ, Remzi, “Türkiye’de Misyonerlik”, 1. ULUSLAR ARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 9-15 Nisan 2006, Bildiri sunulmuş ve yayımlanmıştır.
 2. KILIÇ, Remzi, “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Siyaseti”, III. ULUSLAR ARASI TRABZON VE ÇEVRESİ KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 16-18 Mayıs 2006, Bildiri sunulmuştur. (Yayımda).
 3. KILIÇ, Remzi, “Kerkük ve Musul’un Tarihi Coğrafyası”, 38. ICANAS ULUSLAR ARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 10-15 Eylül 2007, Bildiri sunulmuş ve özeti yayımlanmıştır, (Yayımda).
 4. KILIÇ, Remzi, “Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri”, 6. TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celalabat, Kırgızistan, 25-30 Mayıs 2008, İstanbul,2009, ss. 99 – 108.
 5. KILIÇ, Remzi, “Bağdat’ın Osmanlı Hakimiyetine Girmesi ve Kanuni’nin Bağdat’taki Faaliyetleri”, ULUSLAR ARASI BAĞDAT SEMPOZYUMU, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 7-9 Kasım 2008, Bildiri sunulmuş ve özeti yayımlanmıştır.(Yayımda).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Kılıç, Remzi, “Millî Mücadele’de Gizik Duran ve Faaliyetleri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-11 Nisan 2003), Kayseri, 2003, ss. 361-377.
 2. Kılıç, Remzi, “Şah İsmail’in Dulkadıroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, (6-8 Mayıs 2004), Kahramanmaraş, 2004, C. I, ss. 409-419.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Kılıç, Remzi, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, Tez Yayınları, İstanbul, 2001, s. 240.
 2. Kılıç, Remzi, Kanuni Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566), IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 500.
 3. Kılıç, Remzi, XVI. Yüzyılda Osmanlı-Türkistan Münasebetleri, (Yayımlanacak Kitap), Niğde, 2007, s. 200.
 4. Kılıç, Remzi, Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası XIX. Yüzyıl’da İdarî Yapısı, Niğde, 2009, s. 160, (Fırat Üni. Yayımda).
 5. Kılıç, Remzi, “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyası’nın Meseleleri”, Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Editörler: Mustafa Talas- S. Salih Bildirici, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008, ss. 135- 156, (Kitap Bölümü).
 6. Kılıç, Remzi, “Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıllar)”, Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, C. I-II, Editör: Mustafa BIYIKLI, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, C. I, ss. 75-116, (Kitap Bölümü).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Kılıç, Remzi, “Celal-zade Mustafa’nın “Selim-name” Adlı Eserinde Devlet Felsefesi Siyaset ve İdare Anlayışı”, Bilge Dergisi, S. 24, Ankara, Bahar 2000, ss. 85-88.
 2. Kılıç, Remzi, “Fatih Devri (1451-14581) Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Özel Sayısı), S. 14, Kayseri, 2003, ss. 94-118.
 3. Kılıç, Remzi, “Osmanlılar ile Safevîler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) Antlaşmaları”, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, S. 2, Niğde, 2003, ss. 124-134.
 4. Kılıç, Remzi, “Yakın Dönem Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine”, Türk Yurdu, S. 236, Ankara, Nisan 2007, C. 27, ss. 40-48.

Ulusal diğer dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Kılıç, Remzi, “İnsanlığın Savaşı Yendiği Yer (Çanakkale Zaferi)”, Paralel, S. 2, Yıl: 1, Niğde, Mart 2007, ss. 28-32.
 2. Kılıç, Remzi, “Küreselleşme ve Türk Dünyası”, Yenises, S. 137, (Aylık Siyasi Dergi), Yıl: 12, Osmaniye, Mayıs 2007, ss. 44-46
 3. Kılıç, Remzi, “Demokratik Cumhuriyete Giden Yol: Ulusal Bağımsızlık”, Kapadokya Atılım, S. 1, Yıl:1, Niğde, Mayıs-Haziran 2007, ss. 56-57.

Editörlük:

 1. İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Malatya, 1995.
 2. Niğde İlinin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler (1923-1980), Niğde, 2007.

Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Görevleri:

 1. Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, S. 1-5, Ankara, 2004-2005, Yayın Kurulu Üyeliği.
 2. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Eğitim ve Bilim Dergisi”, S. 1-2, Niğde, 2002-2003, Yayın Kurulu Üyeliği.
 3. GÖKBAYRAK DERGİSİ, S. 84-89…, Kayseri, Yayın Kurulu Üyeliği.
 4. Kapadokya Atılım, S. 1-8, Niğde, 2007-2008, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği.
 5. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 2, Adana, 2005, Hakemlik.
 6. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 18-22, Niğde, Güz 2005- Yaz 2008, Hakemlik.
 7. Hikmet Dergisi, İnönü Üniversitesi, S. 2, Malatya, Yaz 2008, Hakemlik.
 8. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1, Erzincan, 2008. Hakemlik
 9. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, (Orhan Hülagü Özel Sayısı), C. 10, S.1, Sakarya, Haziran 2008, Hakemlik.
 10. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. X, S. 3, Afyonkarahisar, Aralık 2008, Hakemlik.

Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Mahmut YILDIRIM, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Devri, Niğde, 1998.
 2. Ali TUNÇ, Osmanlılar’da Okçuluk Sporu, Niğde, 1999.
 3. Mehmet EMİROĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı İlköğretim Okullarında Basketbol Eğitimi, Niğde, 1999.
 4. Hüseyin ÇALIŞKAN, İlköğretim Okulları I. Kademe 4. ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Eğitim ve Öğretim Yöntemleri, Niğde, 2000.
 5. Oğuz OKUR, İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programında Atatürkçülük Konularının Ünitelere Göre Dağılımı ve Hedeflere Ulaşma Derecelerinin İncelenmesi, Niğde, 2000.
 6. Şifa Canan YILMAZ, Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçlarına Ulaşma Düzeyi, Niğde, 2000.
 7. Erol YILDIZ, Niğde Şer’iyye Sicilleri 12 No’lu Defterinin (155-246) Sayfalarının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde, 2001.
 8. Mehtap Füsun BATTALOĞLU, Niğde İli İlköğretim Okullarında 4. ve 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersi’nin Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Niğde, 2001.
 9. Şerife ALKAN, İlköğretimde Çoklu Ortam Uygulamaları Kullanarak Öğretme Metotları, Niğde, 2002.
 10. Bekir ALKAN, İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler II. Kademe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Niğde, 2002.
 11. Şükran KOÇYİĞİT, İlköğretim Okulları II. Kademede Sosyal Bilgiler Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi, Niğde, 2003.
 12. Hidayet ESEN, Milli Mücadele’de Yahyalı ve Ermeniler, Niğde, 2003.
 13. İhsan ÖZKAN, Nurettin Topçu’nun Eğitim ve Kültüre İlişkin Görüşleri, Niğde, 2004.
 14. Muzaffer Orhan, Osmanlı Devletinde Vilayet Yatılı İdâdileri, Niğde, 2006.
 15. Hakan KOÇ, Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Beldesinin Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Niğde, 2006.
 16. Berna AKDOĞAN, 19. ve 20. Yüzyılda Arşiv Vesikalarına Göre Boğazlıyan, Niğde, 2006.
 17. Sezgin ATAŞ, Mersin İli Bozyazı İlçesinin Tarihi, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, Niğde, 2007.
 18. Ahmet SALTIK, Bor’un Tarihi Yapıları, Niğde, 2007.
 19. Mahmut ÖZER, Niğde İli Altunhisar İlçesinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı, Niğde, 2007.
 20. Hüseyin KLAVUZ, Türk Basınında Adana Ermeni Olayları, Niğde, 2007.
 21. Hakan UYSAL, Öğrenme Stratejileri ve Yeni İlköğretim Programında Sosyal Bilgiler Programı 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenme Stratejisi Yozgat İli Uygulaması, Niğde, 2007.
 22. Neşe Işık DURNA, Türk-Alman Eğitim Sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Konularının Karşılaştırılması, Niğde, 2007.
 23. Tuncay Altıngöller, Niğde İli’nin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler (1923-1980), Niğde, 2007.
 24. Mehmet Dere, Türkiye’de Azınlık Okulları (1945-2007), Niğde, 2008.
 25.  Selçuk KARATAŞ, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, Niğde, 2009.
 26. Cuma YAMAN, Konya İli Karapınar İlçesinin Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yapısı,
 27. Niğde, 2009.
 28. Serkan KUMLU, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Sonrası Meydana Gelen Muhtıra ve Darbeler, Niğde, 2009.
 29. Mustafa DOLMAZ, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Modelleri, Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Niğde, 2012.
 30. Durmuş Erhan Yıldız, Niğde ili Bor İlçesi Sosyokültürel ve Ekonomik yapısı, Niğde, 2013

Bir Kurum yada Kuruluşa yazılan bilimsel raporlar :

 1. Dr. Mehmet KAYA, “Temettuât Defterlerine Göre Bursa Şehri’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu”, Niğde, 2004; Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu.
 2. Dr. Salih ÖZKAN, “Niğde’ye Yapılan Mübadele ve İskan”, Niğde, 2006, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu.
 3. Dr. Hava SELÇUK, “Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Sancağın Girit Seferine Katkısı (1645-1699)”, Kayseri, 2008; Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM ) Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu, (Yayımlanmıştır).
 4. Dr. Özen TOK, “Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci yarısında Kayseri Para Vakıfları”, Kayseri, 2008; Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM ) Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu, (Yayımlanmıştır).

Konferanslar ve Uygulamalar:

1- KILIÇ, Remzi; “Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetler”, Niğde İl Jandarma Alay Komutanlığı Askeri Personeline Konferans, Askeri Gazino Konferans Salonu, Niğde, 18 Haziran 2003.

2- KILIÇ, Remzi; “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Değerlendirilmesi”, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Konferansı, Derbent Konferans Salonu, Niğde, 11 Mart 2003.

3- KILIÇ, Remzi; “Yakın Dönem Türk-Ermeni İlişkileri”, Niğde Valiliği ve Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Paneli, Niğde Üniversitesi Konferans Salonu, (Oturum başkanı ve Panelist), Niğde, 15 Aralık 2005.

4- KILIÇ, Remzi; “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri”, Niğde Belediyesi Meclis Salonu, (Konferans Programı), Niğde, 18 Mart 2006.

5- KILIÇ, Remzi; “Ermeni Soykırım İddiaları ve Türk-Ermeni İlişkileri”, Niğde Merkezi, Bor ve Çamardı İlçeleri, (Konferans Programları), 24-25-30 Mayıs 2006.

6- KILIÇ, Remzi; Eğitim Fakültesinin Başarılı ve Ödül almış öğrencilerine Ankara’da; Anıtkabir, Cumhuriyet Müzesi, Ankara Anadolu Uygarlıkları Müzesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri Yerleşkeleri vb. yerler, bilgi ve gezi-gözlem amacıyla tanıtılmıştır. 27-28 Mayıs Ankara, 2006.

7- KILIÇ, Remzi; “Türk Dünyası Bayramı Olarak Nevruz Kutlamaları”, Niğde Valiliği ve Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Niğde Televizyonu Canlı Yayın Programı, 20 Mart 2008.

8- KILIÇ, Remzi; “İnsan Hakları ve Türk Devlet Geleneği’nde Halk-Devlet ilişkileri”, Niğde Emniyet Müdürlüğü, (Konferans Programı), Niğde Üniversitesi Konferans Salonu, 26 Mart 2008.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.